מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייה
סגירה

תקנון לימודים בית הספר לתיירות בישראל בע"מ

מידע כללי

 1. הקורסים בבית הספר הינם באחריות רכז ייחודי לכל קורס. הרכז מלווה את הקורס ומשמש איש קשר בין התלמידים, סגל ההוראה והנהלת בית הספר. כמו כן, באחריותו הישירה ביצוע ויישום תוכנית הקורס.
 2. מזכירות בית הספר מרכזת עבור התלמידים הטיפול בנושאי שכר לימוד, מתן אישורים, מעקב ציונים, קבלת עבודות ומסירתן לבדיקת המרצים ומטפלת בסוגיות המתעוררות במהלך הלימודים.
 3. לרשותכם, אתר האינטרנט של בית הספר. האתר מרכז  מידע כללי על הקורסים, מידע מנהלי מפורט על שלוחות בית הספר וכולל אמצעי תקשורת ליצירת קשר. כתובת אתר בית הספר: https://www.tayarut-school.co.il/
 4. ברובריקה "כניסה לסטודנטים" באתר עומדים לרשותכם: תכניות לימודים חודשיות, דפי סיור , חומרי עזר והפניות להצעות עבודה לתלמידנו. מרגע סיום תהליך הרישום והסדרת שכ"ל והפיכתכם לתלמידים, תינתן לכם סיסמא המאפשרת כניסה לקטגוריה זו. בנוסף, לצורך שמירה על קשר רציף עם מזכירות בית הספר הנכם מתבקשים להעביר לידנו כתובת אימייל שתאפשר לכם בהמשך לעקוב אחר הודעות שיועברו אליכם באימייל הכוללות : פרסום חדרי הלימוד, ציונים , שינויים בתוכניות הלימודים ועדכונים שונים. הנכם מתבקשים לעקוב אחד הודעות אלו בטרם הגעתכם ללימודים וזאת על-מנת למנוע אי נעימות במקרה של שינויים.
 5. הלימודים יתקיימו במתכונת של שיעורים פרונטאליים, סיורים, סדנאות ושיעורי מתוקשבים (למידה מרחוק).
 6. תכניות הלימודים מפורסמות מדי חודש ע"י מזכירות בית הספר ויועברו אליכם באימייל. הנהלת בית הספר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית  הלימודים, גם במהלך השנה וזאת בכפוף להנחיות הגורמים המקצועיים המפקחים על הקורסים. כמו כן, הנהלת בית הספר לתיירות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום הלימודים וזאת בהתאם לאילוצים מנהלתיים.
 7. חל איסור על העברת חומרים המפורסמים באתר בית הספר לקהל הרחב.
 8. תקנון ייחודי לתלמידי קורס מורי דרך יועבר לתלמידים על ידי רכז הקורס והוא יחול עליהם בנוסף לתקנון זה. במקרה של סתירה בין תקנון קורס מורי דרך לתקנון זה יגברו הוראות תקנון הקורס.

חובות התלמידים

 1. על התלמיד לסיים בהצלחה את כל מקצועות הלימוד ולעמוד בכל המטלות הכלולות בקורס בו הוא משתתף לצורך קבלת תעודת הסיום, לרבות השתתפות סדירה בלימודים ובסיורים.
 2. תלמיד שלא יעמוד בתנאי המעבר של קורס מסוים רשאי לחזור על הקורס פעם אחת נוספת, מבלי שהדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף, בתוך שנה מיום סיום הלימודים בבית הספר.חזרה על קורס יותר מפעם אחת ו/או בטווח של יותר משנה מתום הלימודים תהייה כרוכה באישור מיוחד מטעם מרכז הקורס ומזכירות השלוחה ותהייה כרוכה בתשלום.
 3. הקפאת לימודים (פרט לקורסי מורי דרך הדורשים התייחסות מיוחדת מטעם משרד התיירות) – תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו על מנת לחזור אליהם בהמשך, חייב לקבל לכך את אישורם של מנהלת השלוחה ומרכז הקורס. חזרה ללימודים תתאפשר, ללא תשלום נוסף, בתוך שני מחזורי לימוד מיום הפסקת הלימודים (כשנתיים), ורק לנושאים אותם טרם למד התלמיד. לא תתאפשר חזרה ללימודים לאחר מכן.
 4. על התלמיד להשיג ציון עובר כפי שייקבע ע"י רכז הקורס.
 5. נוכחות בשיעורים – על התלמיד/ה להיות נוכח/ת ב- 80% מהשיעורים לפחות. בקורס יועצי נסיעות חובה להגיע ל-95% משעורי המחשוב (תוכנות התיירות) 100% בסיורים. בקורסי מורי דרך חובת נוכחות בשעורים  90% ובסיורים 95%. נוכחות זו היא תנאי הכרחי למתן גישה לבחינות הסיום ולקבלת תעודת גמר. היעדרות מכל סיבה שהיא אינה פוטרת את התלמיד מהשלמת השיעור/הסיור.

נהלי בחינות ועבודות

מועד וזמני בחינות הגמר בבית הספר יקבעו במהלך הקורס ויפורסמו על ידי המזכירות.

 1. מועדי א', ב' ומועד מיוחד.
 2. בחינות סוף נושא מתקיימות בשני מועדים, מועד א' ומועד ב'. כל תלמיד רשאי לגשת למועד ב' גם אם קיבל ציון עובר במועד א' ובמקרה כזה הציון הגבוה הוא שייחשב.
 3. תלמיד יהיה זכאי למועד מיוחד (מועד ג') רק במקרה של מחלה או מילואים או כל סיבה אחרת שרכז הקורס בתיאום עם מזכירות בית הספר ימצא כמוצדקת. בקשה מנומקת למועד מיוחד יש להפנות בכתב לרכז הקורס ולמזכירות בית הספר.

כללי התנהגות בשעת מבחן

 1. הבחינות יתקיימו בכיתת הלימוד הקבועה אלא אם פורסם אחרת בהודעה באימייל.
 2. אין לפגוע בכל דרך בטוהר הבחינות. תלמיד שייטול חלק בפגיעה בטוהר הבחינות, תיפסל בחינתו וינקטו נגדו צעדים משמעתיים.
 3. לפני תחילת המבחן על התלמידים להניח את כל חפציהם, כולל טלפונים סלולריים בפינת הכיתה באופן מרוכז, מלבד כלי כתיבה ותעודה מזהה.
 4. בחינה המוגדרת כבחינה עם חומר עזר פתוח, יורשה התלמיד להשאיר את החומר הנדרש בקרבתו.
 5. תלמיד יורשה לצאת לנוחיות בהסכמת המשגיח/ה. לא יינתן ליותר מלמיד אחד לצאת בו זמנית לנוחיות.

תפקיד וסמכויות המשגיח/ה

 1. המשגיח/ה יסדר את מקומות הישיבה של הנבחנים. על הנבחנים לציית להוראות המשגיח/ה.
 2. המשגיח/ה יוכל לפי שיקול דעתו לציין הערה על התנהגות חריגה בשעת המבחן.
 3. למשגיח סמכות להמליץ בפני רכז הקורס להעמיד תלמיד בפני ועדת משמעת.

ועדת משמעת

 1. ועדת משמעת של בית הספר תכלול את הנציגים הבאים: מנהלת השלוחה ,רכז הקורס ונציג בית הספר נוסף על פי שיקולי מנכ"ל בית הספר / מנהל/ת השלוחה.
 2. ועדת המשמעת תדון בכל מקרה שיובא לפניה ותחליט בהתאם לחומרתו. החלטת ועדת המשמעת תתקבל לאחר שניתנה לתלמיד זכות לטעון את טענותיו.

ציונים

 1. ציוני הבחינות יפורסמו באימייל, הציונים לא יימסרו טלפונית.
 2. במקרה שלא הוסדרו תשלומי שכר הלימוד יהיה רשאי בית הספר לא לפרסם ציון של תלמיד עד תשלום שכר הלימוד.

ערעורים

 1. ערעורים לגבי ציוני מועד א' ו-ב' יתקבלו עד שבוע מיום פרסום הציונים.
 2. תלמיד המבקש לערער - יגיש ערעור בכתב ע"ג טופס ערעור וינמק את סיבותיו.
 3. טופס ערעור ניתן לקבל אצל הרכזים /מזכירות בשלוחות או באתר הקורס.

מחברות הבחינה

מחברות הבחינה לא תוחזרנה לתלמידים. תלמיד המבקש לעיין במחברתו, יוכל לעשות כן רק בנוכחות המרצה במזכירות בית הספר.

עבודות

 1. עבודות יש להגיש בהתאם לתאריך שנקבע ע"י הרכז. תלמיד אשר יאחר בהגשת העבודה יפנה  לרכז  לקבלת אישור להגשה במועד חריג.
 2. עבודות תימסרנה למזכירות בית הספר  בלבד ולא ישירות למרצה. יש לציין ע"ג העבודה שם התלמיד, מספר הזהות, שם התכנית/קורס, שם המרצה והשלוחה בה לומד. בית הספר לא יהיה אחראי על אובדן או אי מסירה למרצה במידה שהעבודה לא נמסרה בהתאם לאמור לעיל.
 3. במקרה של הגשת עבודת גמר באיחור של למעלה מחצי שנה (בכפוף לקבלת אישור הרכז או מזכירות השלוחה), יחויב התלמיד בדמי בדיקה בסך 250 ₪.
 4. תלמיד חייב להשאיר ברשותו עותק נוסף מכל עבודה!
 5. ניתן יהיה לקבל עבודות שנבדקו במזכירות בית הספר.

אישורים

תלמיד הזקוק לאישור ציונים או כל אישור אחר, יוכל לקבלו לאחר פנייה למזכירות בית הספר.

תעודות סיום

תלמיד יהיה זכאי לתעודת סיום בתנאי שהשלים את כל חובותיו בתכנית בה למד לרבות תשלום שכר לימוד. הענקת התעודות תתקיים כשנה לאחר סיום הלימודים.

הפסקת לימודים והחזר שכר לימוד

 1. הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד:
  תלמיד המבקש להפסיק לימודיו חייב להודיע על כך בכתב למזכירות השלוחה בה הוא לומד. הודעה שנמסרה בטלפון ו\או בעל-פה אינה תקפה והתלמיד יחויב במלוא שכר הלימוד. מקרה של הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד, יהיה התלמיד זכאי להחזר שכ"ל כדלקמן :
  • בהפסקת לימודים עד גמר החודש השני ללימודים, יחויב התלמיד/ה ב- 50% משכר הלימוד.
  • בהפסקת לימודים במהלך החודש השלישי ללימודים יחויב התלמיד/ה ב-75% משכר הלימוד.
  • בהפסקת לימודים מהחודש הרביעי ללימודים ואילך לא יינתן כל החזר שכר לימוד.
   על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי בהפסקת לימודים על ידי התלמיד, מכל סיבה שהיא, לא יוחזר שכר לימוד בקורסים ובהשתלמויות הבאים: קורס מורי דרך, השתלמויות קצרות והתמחויות בנות עד שלושה ימים. בנוסף, בהפסקת לימודים ביוזמת התלמיד בקורסי התמחויות ובקורסים הקצרים של עד 120 שעות לימוד (כולל סיורים), התנאים להפסקת לימודים והחזרי שכ"ל יפורסמו ויובאו לידיעת התלמידים עם הרשמתם לאותם מסלולי לימוד ואין הוראות תקנון זה בדבר החזרי שכ"ל והפסקת לימודים יחולו עליהם.
 2. הפסקת לימודים ביוזמת בית הספר:
  בית הספר יהיה רשאי להפסיק את לימודיו של התלמיד, במקרים הבאים: (א) התלמיד אינו עומד בתשלום שכ"ל במועדו; (ב) התלמיד הפר את הוראות תקנון זה; (ג) התלמיד דבר עבירה פלילית או ביצע התנהגות בלתי הולמת בתחום בית הספר או במסגרת הלימודים; (ד) התלמיד עבר על כללי תקנון זה, לרבות כללי המשמעת המפורטים בו. הפסקת הלימודים כפופה לקיומו של הליך שימוע לתלמיד. ההליך יתקיים בפני מנהלת השלוחה ובהשתתפות איש סגל נוסף. התלמיד יהיה רשאי לערער על תוצאות השימוע בפני מנכ"ל בית הספר והחלטת מנכ"ל בית הספר בהתייעצות עם הגורמים המקצועיים הנוספים תהא סופית ותחייב את התלמיד. הפסקת לימודים ביוזמת בית הספר אינה מזכה את התלמיד בהחזר שכ"ל.

שכר הלימוד

 1. שכר הלימוד לתוכנית מצוין בהודעת הקבלה שנשלחת לתלמיד. יש להסדיר את התשלום לפני תחילת הלימודים. תלמיד אשר מקבל מימון ממקום עבודתו, יביא מיד עם
  תחילת הלימודים מכתב התחייבות מאת המעסיק למימון שכר הלימוד. למען הסר ספק, יצוין כי במידה והמעסיק יפר התחייבותו כאמור, התלמיד יהא חייב בתשלום שכר
  הלימוד.
 2. התלמיד יישא במלוא שכר הלימוד בתכנית ובהוצאות כל יתר השירותים, כולל סיורים, בין אם ינצלם בפועל, כולם או מקצתם, ובין אם לאו.
 3. שכר הלימוד יתפרסם על ידי בית הספר בסמוך לתחילת כל מחזור לימודים.

  מובהר, כי שכר הלימוד עשוי להשתנות לעומת שיעורו במועד ההרשמה ללימודים כמתחייב משינויים בעלויות הקורסים.

סדרי התשלומים

 1. מועמד שהתקבל יהיה תלמיד מן המניין בעל זכויות וחובות רק לאחר שהסדיר תשלום שכ"ל.
 2. שכ"ל ישולם בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי או שיקים בלבד.
 3. פיגור בתשלום שכ"ל עלול להביא להפסקת לימודים.

תעודה רפואית

בתכניות הכוללות סיורים, על המועמד להיות במצב בריאות תקין, המאפשר לו השתתפות בסיורים. בקורס מורי דרך על התלמיד להציג אישור רפואי המעיד על יכולתו להשתתף
בסיורים טרם פתיחת הקורס. על המועמד לפנות לרופא המטפל, כדי לקבל אישור על מצב בריאותו. בקורסים לתיירות אתגרית נדרש התלמיד להגיש אישור רפואי מיוחד.

נהלי משמעת

התלמיד חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:

 1. לשמור על כבוד בית הספר ועל כבוד עובדיו המנהליים, סגל ההדרכה והמרצים, תלמידיו ואורחיו, להימנע מלפגוע בשלומם, בגופם וברכושם, להתנהג בצורה ההולמת את היותו תלמיד ביה"ס ולציית להוראות החוק והמוסר הציבורי.
 2. לציית להוראות רשויות בית הספר, סגל ההדרכה והמרצים, עובדיו המנהליים ושליחיו, הניתנות עקב ובקשר למילוי תפקידם.
 3. לשמור על רכוש בית הספר ועל הניקיון והסדר בתחומיו.
 4. על התלמידים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים, בבית הספר ומחוצה לו, ומעשה או מחדל ייחשבו כעבירה משמעתית במקרים כגון:
 5. אי-הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות-בית, עבודות סמינריוניות, עבודות גמר ואחרות; וכן אי הקפדה על כללי יושר והגינות בעת פניה בכתב או בעל-פה לרשויות בית הספר;
 6. התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים ובחינות וכן בעובדים אקדמיים ועובדים מנהליים;
 7. התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים;
 8. התנהגות הפוגעת במתקנים ובטיפול בציוד וברכוש בית הספר.

עבירה על נהלי המשמעת תובא לדיון בפני ועדת המשמעת.

חובות בית הספר

צוות בית הספר מתחייב לפעול כלפי תלמידיו באמינות, הגינות , שקיפות ומתוך רצון להעניק לתלמידיו כלים ומיומנויות להצלחה בהמשך דרכו האישית והמקצועית.

בברכת הצלחה בלימודים,
הנהלה וצוות בית הספר לתיירות בישראל.

תאריך עדכון אחרון 25/10/2015